เงื่อนไขการให้บริการ


เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ในการส่งของเข้าโกดัง 1 ครั้งเท่ากับ 1 บิล หากยอดเงินรวมไม่ถึง 300 บาท บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดขั้นต่ำ 300 บาท

2. หากค่าขนส่งมากกว่า 2,000 บาท บริษัทส่งสินค้าฟรีภายในกรุงเทพ หากไม่ถึง 2,000บาท ทางบริษัทคิดค่าจัดส่ง ตั้งแต่ 500 - 1000 บาท หรือ ตามระยะทางสำหรับต่างจังหวัด – ปริมณฑล (ลูกค้าสามารถเลือกให้จัดส่งผ่านขนส่งภายในประเทศอื่นๆได้ เช่น, LALAMOVE โดยทางลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)

3. สินค้าที่ฝาก บริษัทฯ ขนส่งห้ามเป็นสินค้าผิดกฎหมาย เช่นสารเสพติดทุกชนิด หรือ วัตถุกัมมันตรังสี ไวไฟ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ ลูกค้าจะต้องรับโทษตามกฎหมาย

4. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายอันเกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีความเหมาะสมกับประเภทของสินค้าที่มาจากทางร้านค้า อาทิ สินค้าทีแตกหักได้ง่าย เช่น กระเบื้อง กระจก โคมไฟ เป็นต้น

5. กรณีมีการส่งสินค้าประเภท อย. มอก. หากสินค้าสูญหาย เสียหายหรือถูกยึด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี รวมถึงเรื่องระยะเวลาการขนส่ง

6. ผู้รับสินค้าต้องชำระค่าขนส่งให้เรียบร้อยก่อนการจัดส่ง และหลังจากชำระค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 1-2วันทำการ

7. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของ บริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายด้านความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าทุกกรณี แต่บริษัทจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด

8. เนื่องจากบริษัทคิดค่าขนส่งตามประเภทสินค้า หากมีการเปลี่ยนประเภทสินค้า ทางบริษัทจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนราคาเช่นกัน

9. หากสินค้ามีปัญหาจากการขนส่ง บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามนโยบาย ( ไม่เกิน 10% ของค่าขนส่งหรือรวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท) ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งเรื่องภายใน 3 วันเท่านั้น 

10. ลูกค้าต้องระบุรหัสลูกค้าให้ชัดเจน พร้อมช่องทางการส่ง (EK= รถ/ SEA=เรือ) หากไม่ระบุให้ชัดเจนทางบริษัทขอปฏิเสธการรับผิดชอบกรณีสูญหาย รวมทั้งการระบุช่องทางหากลูกค้าไม่ระบุให้ชัดเจนทางบริษัทจะนำส่งทางรถและลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งในราคา ทางรถ เท่านั้น

12. กรณีที่สินค้ามาถึงโกดังในไทย แต่ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือไม่มีผู้มาติดต่อขอรับสินค้า เกินกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนำสินค้าออกขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้มาหักชำระค่าขนส่ง

13. กรณีลูกค้าได้ทำการเปิดรหัสและมีสินค้าเปิดบิลที่จุดรับสินค้า ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

 

กรุณาชำระค่าขนส่งก่อนจัดส่ง หากชำระแล้วสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน ค่าขนส่งไม่เกิน 2,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่ง EMS 300/รอบส่ง